מדור הטיפים
הדרכים בהם תבטיח שלקוחות יחזרו לאתר

הפוך את הלקוחות שלך לצוות המכירות של העסק - MLM

הכתבה

שיווק אתרים באינטרנט וקידום במנועי חיפוש האתר המנצח


      מערכות חדשות
 • Yoy MLM
 • IPTV StarZone
 • MDfile MLM
 • Petbuy MLM
 • פיפל בגדי ים
 • לוח בכירים 40+
 •  NewCells MLM
 • אתר קליפים
 • שידורי וידאו חי Nevo.co.il
 • IPTV לאדרנלין
 • MLM מועדון נשים ClassA
 • עו"ד עמר CRM
 • פורטל אופנועים
 • פורטל למכירת כרטיסים 
 • פורטל לתנועת מכבי
 • ארכיון מכבי ווידאו שידורי המכביה
 • מערכת מסחר מהגדולות שניבנו בארץ Duty-free 
 •  MLM -מגרמניה עם פעילות ב אירופה innomak
 •  MLM - רשת שיווק ברחבי אירופה mygoldnet
 •  MLM  צרכנים בתחום הקמעונאי. Mallmarket

 

  תנאי רישיון השימוש בתוכנת  Easy-Web

 פלטפורמה לניהול מידע באתר אינטרנט להלן - התוכנה
בין: ביט רייט גרופ בע"מ – להלן החברה.
לבין: הלקוח ששמו נרשם בטופס הזמנת התוכנה להלן - הלקוח.
הואיל והחברה הנה בעלת קניין וזכויות ההפצה ושווק הבלעדיים של התוכנה.
והואיל והחברה מעוניינת לתת הרשאה לשימוש בתוכנה ללקוח.
והואיל והלקוח מעוניין לקבל זכות השימוש בתוכנה לצרכיו בלבד.
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
1.    המבוא לתנאי הרישיון וההצהרות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו
2.    השימוש בתוכנה והבעלות על התוכנה תישאר של החברה. הלקוח יקבל זכות שימוש בלתי ניתנת להעברה לתקופת שבעבורה ישלם עבור תמיכה. (התשלום אינו תלוי במידת השימוש בתוכנה(
3.    התחייבויות החברה לתת ללקוח במשך התקופה שבעבורה שילם, תמיכה בשימוש והפעלת התוכנה בימים א-ה בשעות בין 9:00 ל 18:00 למעט ימי שישי, חג ומועד, לתקן שגיאות ו/או תקלות בתוכנה במידת האפשר ובזמן סביר בכפוף לכך שההודעה על שגיאה ו/או תקלה בתוכנה ו/או ליקוי תובא לידיעת החברה. מתן התמיכה מותנה ברמת ידע סבירה של סביבת חלונות, וגלישה באינטרנט של הלקוח ומי מעובדיו או הקשורים אליו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק אתרים שנתנו בחינם עפ"י שיקול דעתה, מבלי שתהיה חייבת בהסברים
 התחיבות הלקוח
1. לשלם עבור תמיכה ודמי שימוש בתוכנה, התשלום יתבצע בשקלים לפי שער דולר ארה´´ב ובכל מקרה לא פחות מ-4 ש´´ח לדולר.
2. הלקוח מתחייב כי לא יבצע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים במישרין  ו/או בעקיפין כל תוספת, גריעה, שינוי תרגום התאמה בדרך כלשהי בתוכנה ו/או בתיעוד שלה. בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לשינויים שערך הלקוח בתוכנה ולתפקוד התוכנה כפי שנמסרה ע"י החברה ואשר שונתה בעקבות שינויים שערך הלקוח.
3. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא בעל רשות חוקית לשימוש בתכנים/התמונות/הסרטים או כל יצירה שהוא מעלה ע"ג הפלטפורמה של איזי ווב ולשדרם באינטרנט .
4. הלקוח מצהיר בזאת ומתחייב, כי במידה וצד ג´ כלשהוא יפנה אל החברה בטענה כי מתבצע שימוש בלתי חוקי ו\או שימוש הפוגע בזכויות יוצרים לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור זכויות יוצרים של יצירה / תמונה/ טקסט/ וידיאו/ סרט/ אנימציה וכיוצ"בשל צד ג´ ו\או שימוש המהווה עוולה על פי כל דין בין במעשה ובין במחדל ע"י הלקוח כנגד צד ג´, כי תוך 2 ימי עסקים מיום פנית החברה אל הלקוח
(בין בע"פ ובין בכתב) יעביר אל החברה את תגובתו המפורטת בליווי חו"ד מישפטית המאשרת כי פעולתו נעשתה כדין, או אישור על זכויות יוצרים של היצירה / התמונה/ הטקסט/ הוידיאו/ הסרט/ האנימציה וכיוצ"ב שלגביהן יש טענה כי הופרו זכויות יוצרים בהתאמה,לחילופין יסר הלקוח לאלתר את / התמונה/ טקסט/ הוידיאו/ הסרט/ אנימציה מהאתר .
5.במידה והלקוח לא פעל על פי הצהרתו והתחייבויותו כאמור בסעיף 4 לעיל , הלקוח נותן בזאת הרשאה בלתי חוזרת לחברה , בחלוף שני ימי עסקים מיום קבלת הלקוח את פניית החברה, להסיר את היצירה / התמונה/ הטקסט/ הוידיאו/ הסרט/ האנימציה וכיוצ"ב מהאתר של הלקוח , וללקוח לא תיהיה כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה  שהיא בקשר לפעולה זו של החברה.
זכויות יוצרים
1. הלקוח מתחייב כי לא ישווק  ו/או ימכור את התוכנה ו/או כל חלק ממנה ו/או אינפורמציה הקשורה בה ו/או העתק ממנה לצד שלישי ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה וכן לא לגרום במחדל לשיווק ו/או מכירה כאמור. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מבין את גודל הנזק העלול להיגרם לחברה מפעולות אלו וכי ישא באחריות כלפי החברה בגין הפרת סעיף זה על ידו או על ידי מי מעובדיו או צד ג כלשהו כאילו נעשתה ההפרה על ידו.
2.  הלקוח מצהיר כי התוכנה, המידע הסודות המסחריים והמקצועיים הינם קניינה של החברה
אחריות
1. אחריות החברה מוגבלת לאמור בסעיף 3 לעיל בלבד. מעבר לאמור לעיל לא תשא בשום אחריות אחרת במפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק פיצויים ישירים, עקיפים,  תוצאתיים שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, או תשלום בגין הפסדים אובדן רווחים, בין אם נבעו מרישיון זה או מדרך ביצועו, ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש בתוכנה או בנתונים שהופקו ממנה,הפרת זכויות יוצרים .
2.  התוכנה משווקת ללקוח על פי רישיון זה כמות שהיא
AS IT IS.
3. בכפוף למותנה במפורש ברישיון זה, מסופקת התוכנה ללקוח ללא אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא כי הפונקציות הכלולות בתוכנה תענינה לצרכי הלקוח או שפעולות התוכנה תימשך ללא הפסקה או שהתוכנה תהא ללא שגיאות.
4. החברה אינה אחראית לתוצאות השימוש בתוכנה לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות הלקוח, והלקוח מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדון.
פיצויים
1. הלקוח מצהיר כי הוא מבין את גודל הנזק העלול להיגרם לחברה, בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, וכי יפצה את החברה בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, כולם או חלקם בין על ידו או בין על ידי מי מעובדיו ו/או כל צד שלישי שלו.
2. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי התוכנה מוגנת לפי חוק זכויות יוצרים וכי העתקה בלתי חוקית התוכנה והפרת זכויות יוצרים בתוכנות הנה נשוא לתביעה אזרחית הגוררת פיצויים וצווי מניעה ומהווה עבירה פלילית לפי תיקון מס´ 5 לפקודת זכויות יוצרים, התשמ"ח - 1988, המטיל עונש של שלוש שנות מאסר או 250,000 ש"ח קנס.
רישיון זה הנו הרישיון המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות, הזכויות והכוונות הכלולות ברישיון זה כל תנאי ו/או מצג נוסף, הן בעל פה והן בכתב או בדרך אחרת שהצדדים התכוונו לחייב עצמם בהקשר לרישיון זה.
תשלום בגין התוכנה או חתימה על טופס הזמנה מהווה הסכמת הלקוח לתנאי רישיון זה.


 


 


ביט רייט גרופ בע"מ,  רח´ המלאכה 8, אזור התעשייה פולג,  נתניה  טלפון – 09-8858660  פקס.09-8858559